Informacje

SEZON GRZEWCZY 2018 / 2019

Informacja dla odbiorców ciepła dostarczanego przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim (64kB) pdf


Planowana budowa ciepłowni biomasowej w 2016 roku
 "BIOMASA 2016"

W 2016 roku Spółka planuje budowę nowego osiedlowego systemu ciepłowniczego zasilającego w ciepło planowane budynki komunalne - na byłych terenach wojskowych przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim (dawny poligon wojskowy). W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę ciepłowni wodnej biomasowej o mocy zainstalowanej ok. 150 – 200kW wraz z osiedlową siecią ciepłowniczą. Ciepłownia jest przewidziana jako instalacja do energetycznego spalania biomasy na cele ogrzewcze nowo powstającego osiedla mieszkaniowego w postaci 32 kontenerów mieszkalnych (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej), którego inwestorem jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Jako paliwo zakładamy brykiet biomasowy (głównie słoma) lub zrębki. Bierzemy również pod uwagę spalanie pelletu.         
Zapraszamy do rozmów firmy projektowe, budowlane lub projektowo-wykonawcze ws. realizacji inwestycji w zakresie zaprojektowania ciepłowni biomasowej , budowy ciepłowni lub zaprojektowania i budowy w tzw. formule „pod klucz” (projekt sieci ciepłowniczej planujemy zrealizować we własnym zakresie).
* * * 

Informacja dla Odbiorców ciepła o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła od 1 listopada 2016 roku (3545kB) pdf

* * * 
 
EMISJE POSZCZEGÓLNYCH SUBSTANCJI WPROWADZONYCH DO ŚRODOWISKA PRZEZ PEC SP. Z O.O. W LATACH 2011 - 2015
Pomiary emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z ciepłowni węglowej przy ul. Armii Ludowej 10.
Pomiary okresowe wykonywane są przez niezależna firmę "EKO-PROMOCJA" Zakład Badań i Ochrony Środowiska z Cegłowa, posiadającą stosowną akredytację PCA oraz certyfikat ISO 9001:2008.

Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów do powietrza określona jest Decyzją Starosty Mińskiego z dnia 24.12.2015r. znak WS.6224.5.2015.

* * * 
Wymagania prawne stawiane ciepłowni węglowej (392kB) pdf

* * * 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przedstawia Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła uzgodniony przez Wojewodę Mazowieckiego  decyzją nr WBZK-II.731.12.2014

PLAN OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA (6677kB) pdf
                                
INFORMACJE O INWESTYCJACH POPRAWIAJĄCYCH STAN ŚRODOWISKA

Remont komina w ciepłowni przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim Wymiana sieci ciepłowniczej DN200 ul. Armii Ludowej Modernizacja układu odpylania trzech kotłów w ciepłowni przy ul. Armii Ludowej 10 Remont i przebudowa sieci cieplnej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
Modernizacja odpylacza kotła wysokotemperaturowego nr 2 zainstalowanego w kotłowni miałowej przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim. Budowa sieci łączącej ciepłownię Nadrzeczna i osiedle Anielina w Mińsku Mazowieckim
 
INFORMACJE    INNE  
Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007.16.92) informujemy, że stan sieci ciepłowniczej Spółki w roku 2015 przedstawia się następująco:
 • łączna długość sieci ciepłowniczej – 24692,4 mb,  w tym:
 • sieci w technologii preizolowanej – 20838,3 mb
 • sieci w technologii tradycyjnej – 1479,5 mb
 • sieci w budynkach – 2322,6 mb
 • sieci napowietrzne - 52 mb
 • % sieci preizolowanej (poza budynkami) – 93,15%
 • zakres średnic rurociągów ciepłowniczych - od DN25 do DN300
 • wysokość technologicznych strat ciepła na przesyle (za rok 2014) – 11,66 %
 • wielkość uzupełnionej wody w sieci ciepłowniczej (za rok 2014) – 1190,26 m3

Zgodnie z §23 ust. 3 i 4  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) informujemy, że w wyniku wytwarzania ciepła w roku 2015 zużycie paliw wyniosło:
 • węgiel kamienny (miał węglowy) –  12 525,30 Mg
 • gaz ziemny wysokometanowy – 242 912 m3  
Zgodnie z § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007.16.92) informujemy, że w wyniku wytwarzania ciepła w roku 2015 emisja poszczególnych substancji wprowadzonych do środowiska wyniosła:
 • dwutlenku węgla -  26 307,1 Mg
 • dwutlenku siarki – 67,4 Mg
 • tlenków azotu – 50,4 Mg
 • pyłów – 21,7 Mg
 • odpadów radioaktywnych – nie odnotowano    
Zgodnie z Art. 116 ust. 13 Ustawy o odnawialnych źródłach energii  z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz. U. 2015.478) informujemy, że  procentowy udział ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, ciepła wytwarzanego z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odnawialnego wytwarzanego z instalacji przemysłowych wyniósł:
 • ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii dostarczoną w 2015 roku do naszej sieci ciepłowniczej, do której nie wlicza się ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów, wyrażoną w GJ - wyniosła 0
 • ilość ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów dostarczoną w 2015 roku do naszej sieci ciepłowniczej, wyrażoną w GJ - wyniosła 0
 • ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych dostarczoną w 2015 roku do naszej sieci ciepłowniczej, wyrażoną w GJ - wyniosła 0
 • n - liczba źródeł ciepła dostarczających do naszej sieci ciepłowniczej odpowiednio ciepło z odnawialnych źródeł energii, ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych – wynosi 0
 • ilość ciepła dostarczona w 2015 roku do naszej sieci ciepłowniczej ze wszystkich źródeł wytwarzających ciepło - wyniosła 224 267 GJ
 • procentowy udział ciepła z wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odnawialnego z instalacji przemysłowych wyniósł 0%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przedstawia Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła uzgodniony przez Wojewodę Mazowieckiego  decyzją nr WBZK-II.731.12.2014

PLAN OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA (6677kB) pdf

* * *

INFORMACJE O INWESTYCJACH POPRAWIAJĄCYCH STAN ŚRODOWISKA

DOFINANSOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE


Informacja dotycząca remontu komina w ciepłowni przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim (110kB) word


Informacja dotycząca wymiany sieci ciepłowniczej DN 200 ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim (110kB) word


Informacja dotycząca modernizacji układu odpylania trzech kotłów w ciepłowni przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim (112kB) word*   *   *

INFORMACJA O UDZIELENIU BONIFIKAT
Informacja dla Odbiorców ciepł (774kB) pdf

Mapa (1537kB) pdfInformacja o emisji do powietrza z ciepłowni węglowej położonej przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim prowadzi okresowe pomiary emisji substancji do powietrza z ciepłowni węglowej zlokalizowanej przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim. Obowiązek wykonywania pomiarów okresowych wynika z obowiązujących przepisów prawa[1]  oraz jest prowadzony dla instalacji energetycznych wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Pozwolenie takie dla Ciepłowni przy ul. Armii Ludowej 10 będącej własnością  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim zostało wydane Decyzją Starosty Mińskiego znak WS.7644-4/07 (ostatnia zmiana dnia 16.02.2012 r.).

W roku 2012 dla w/w ciepłowni zostało wykonanych 12 pomiarów okresowych, w tym dwa pomiary dotyczyły badania emisji pyłów.

Pomiary są przeprowadzane na zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o. przez Zakład Usługowy Badań, Pomiarów i Opracowań Ochrony Środowiska z siedzibą w Kielcach, która posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 947 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Z zestawienia wykonanych pomiarów okresowych emisji substancji takich jak SO2 (dwutlenek siarki), NO2 (dwutlenek azotu) oraz pyłu (łącznie z sadzą) wynika, iż wartości emisji nie przekraczają emisji dopuszczalnych, a nawet są znacznie poniżej wartości dopuszczalnych[2].

Wszystkie sprawozdania z pomiarów okresowych Spółka na bieżąco przekazuje do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim [3].


[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291)


[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)


[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366)


INFORMACJA  O  INWESTYCJI  POPRAWIAJĄCEJ  STAN ŚRODOWISKA

Zdjęcie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  zrealizowało w 2011 roku duże zadanie o łącznej wartości 811.642,67 zł pt. „Remont i przebudowa sieci cieplnej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 617.400.36 zł".


W ramach tego zadania tradycyjna sieć ciepłownicza o łącznej długości 1241 mb została wyremontowana i przebudowana na nowoczesną sieć ciepłowniczą w technologii preizolowanej w rejonach ulic: Okrzei, Wyszyńskiego, Armii Ludowej, Kopernika, Warszawskiej, Bulwarnej i Piłsudskiego.

Celem realizowanej inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania Odbiorców w ciepło, zmniejszenie technologicznych strat ciepła na przesyle, zmniejszenie zużycia paliwa do produkcji ciepła i zmniejszenie emisji produktów spalania do środowiska.

Inwestycję zakończono: 30.09.2011 r.


* * *
Informujemy, że w dniu 12 lutego 2010 roku z powodzeniem zakończono prace rozruchowe nowej instalacji ekologicznej wykonanej w ramach inwestycji pt.: „Modernizacja odpylacza kotła wysokotemperaturowego nr 2 zainstalowanego w kotłowni miałowej przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim”.

Zrealizowana inwestycja będzie miała korzystny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ znacznie poprawi stopień redukcji pyłów emitowanych do środowiska podczas pracy kotła nr 2 w kotłowni miałowej usytuowanej przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim.

W trakcie inwestycji wymieniono urządzenie odpylające na bardziej nowoczesne oraz zastosowano bardziej skuteczne filtry.

Przed modernizacją redukcja pyłów podczas pracy kotła nr 2 wynosiła 58%, natomiast po modernizacji redukcja pyłów wyniesie 99,2 %, co oznacza, że po modernizacji tylko 0,8 % pyłów powstałych podczas spalania przedostanie się do środowiska.

Kocioł nr 2 był ostatnim z czterech kotłów zainstalowanych w tej kotłowni, którego układ odpylania nie był uprzednio modernizowany.

Na realizację tej inwestycji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w formie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.Wytworzył: Iwona Zielińska (13 maja 2010)
Opublikował: Iwona Zielińska (15 października 2009, 13:22:39)

Ostatnia zmiana: Iwona Zielińska (13 września 2018, 15:07:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4769

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij